Over Bizplatform

Over Bizplatform

 

 

Inleiding

De experimentenwet BI-Zones zal met ingang van 1 januari 2015 van kracht gaan als definitieve wet voor het oprichten en in stand houden van lokale ondernemersfondsen.
Aangezien er momenteel al ruim 120 BIZ-fondsen zijn in het land is BIZ Platform NL opgericht. Deze organisatie richt zich op:

1.    Alle BIZ-fondsen die nu al operationeel zijn in Nederland.
2.    Lokale ondernemersorganisaties in Nederland die interesse hebben in de mogelijkheden die de definitieve wet BI-Zones kan bieden voor het oprichten         en in stand houden van een lokaal ondernemersfonds.
3.    Alle gemeenten in Nederland die enerzijds vanuit hun wettelijke rol in de wet BI-Zones en anderzijds vanuit stimulering van lokaal economisch beleid            kennis willen vergaren en delen over lokale ondernemersfondsen.
4.    Bedrijven die in het kader van schoon, heel, veilig en promotie een relevante inbreng kunnen leveren bij het uitvoeren van de activiteiten van een                  lokaal ondernemersfonds.
5.    Organisaties op het gebied van land- en tuinbouw en horeca en toerisme die in het kader van de definitieve wet BI-Zones ook gebruik kunnen gaan                maken van een lokaal ondernemersfonds.

Doel BIZ-platform NL

Het platform heeft als hoofddoelstelling om relevante partijen op lokaal economisch niveau te informeren over de mogelijkheden die de wet BI-Zones biedt en daarmee als platform toegevoegde waarde bieden in het verbeteren van het lokaal economisch klimaat. Concreet vertaald leidt dit tot de volgende subdoelstellingen:
a)     Het bereiken van de juiste podia op lokaal niveau (gemeente en bedrijfsleven) om de mogelijkheden en de werking van de wet BI-Zones te    
        promoten.
b)    Het organiseren van bijeenkomsten, zoals seminars en werkbezoeken, om (elementen uit) de wet BI-Zones onder de aandacht van de doelgroepen te
       brengen. Gedacht kan worden aan inhoudelijke, juridische, fiscale, organisatorische en promotionele items.
c)    Het behartigen van de belangen van de aangesloten BIZ-fondsen bij de rijksoverheid en de politiek.
d)    Het opzetten en invulling geven aan een landelijk kenniscentrum op het gebie d van de wet BI-Zones in de breedste zin van het woord.
e)    Het op de agenda zetten van nieuwe discussiepunten in het kader van de ontwikkeling van BIZ-fondsen, zoals het in discussie brengen van de noodzaak
       van de vorming van een kredietunie lokale ondernemersfondsen om de voorbereidings- en investeringskosten in een BIZ-fonds voor te financieren
       alsmede het stimuleren concrete duurzaamheidsinitiatieven prominenter in vijfjarenprogramma’s van BIZ-fondsen te krijgen.
f)    Het adviseren van deelnemers en overheden over beleidskeuzes in het kader van de wet BI-Zones en het aanjagen van innovaties en nieuwe
       mogelijkheden, zoals op het gebied van duurzaamheid, groenonderhoud, beveiliging, energiebeheer en samenwerking tussen ondernemers op lokaal
       niveau.

Deelnemers

Organisaties en bedrijven in de in de inleiding genoemde groepen kunnen deelnemer worden aan het BIZ-Platform NL.  De deelnemers betalen een basisbijdrage per jaar aan het platform en ontvangen gerichte informatie over en korting op de activiteiten die het platform organiseert.

Bestuur BIZ Platform NL

Het bestuur is als volgt samengesteld: