Introductie en doel

Introductie en doel

Introductie

De experimentenwet BI-Zones is met ingang van 1 januari 2015 van kracht gegaan als definitieve wet voor het oprichten en in stand houden van lokale ondernemersfondsen

Aangezien er momenteel al ruim 120 BIZ-fondsen zijn in het land is BIZ Platform NL opgericht. Deze organisatie richt zich op:

  1. Alle BIZ-fondsen die nu al operationeel zijn in Nederland.
  2. Lokale ondernemersorganisaties in Nederland die interesse hebben in de mogelijkheden die de definitieve wet BI-Zones kan bieden voor het oprichten en in stand houden van een lokaal ondernemersfonds.
  3. Alle gemeenten in Nederland die enerzijds vanuit hun wettelijke rol in de wet BI-Zones en anderzijds vanuit stimulering van lokaal economisch beleid kennis willen vergaren en delen over lokale ondernemersfondsen.
  4. Bedrijven die in het kader van schoon, heel, veilig en promotie een relevante inbreng kunnen leveren bij het uitvoeren van de activiteiten van een lokaal ondernemersfonds.
  5. Organisaties op het gebied van land- en tuinbouw en horeca en toerisme die in het kader van de definitieve wet BI-Zones ook gebruik kunnen gaan maken van een lokaal ondernemersfonds.

Doel van het BIZ platform

Het platform heeft als hoofddoelstelling om relevante partijen op lokaal economisch niveau te informeren over de mogelijkheden die de wet BI-Zones biedt en daarmee als platform toegevoegde waarde bieden in het verbeteren van het lokaal economisch klimaat. Concreet vertaald leidt dit tot de volgende subdoelstellingen:

-   Het bereiken van de juiste podia op lokaal niveau (gemeente en bedrijfsleven) om de mogelijkheden en de werking van de wet BI-Zones te promoten.

-   Het organiseren van bijeenkomsten, zoals seminars en werkbezoeken, om (elementen uit) de wet BI-Zones onder de aandacht van de doelgroepen te
     brengen. Gedacht kan worden aan inhoudelijke, juridische, fiscale, organisatorische en promotionele items.

-   Het behartigen van de belangen van de aangesloten BIZ-fondsen bij de rijksoverheid en de politiek.

-   Het opzetten en invulling geven aan een landelijk kenniscentrum op het gebied van de wet BI-Zones in de breedste zin van het woord.

-   Het op de agenda zetten van nieuwe discussiepunten in het kader van de ontwikkeling van BIZ-fondsen, zoals het in discussie brengen van de noodzaak        van de vorming van een kredietunie lokale ondernemersfondsen om de voorbereidings- en investeringskosten in een BIZ-fonds voor te financieren
     alsmede het stimuleren concrete duurzaamheidsinitiatieven prominenter in vijfjarenprogramma’s van BIZ-fondsen te krijgen.

-   Het adviseren van deelnemers en overheden over beleidskeuzes in het kader van de wet BI-Zones en het aanjagen van innovaties en nieuwe
     mogelijkheden, zoals op het gebied van duurzaamheid, groenonderhoud, beveiliging, energiebeheer en samenwerking tussen ondernemers op lokaal
     niveau.

 

 

img.jpg